НАЧАЛО

ПРОГРАМА

УСТАВ

   

НОВИНИ

ФОРУМ

КОНТАКТ

           

 

         

 

НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО

1.Свободен отворен пазар. Напълно свободна конкуренция и неограничена частна инициатива.

2.Премахване на всички лицензионни, разрешителни и регистрационни режими, при повишена отговорност за реално настъпили вредни последици от дейността.

3.Забрана за държавни органи и общините, да се намесват, изкривяват и ограничават свободния пазар и конкуренция, независимо от повода.

4.Премахване на намесата на държавата в личните и частно-правни отношения между гражданите, плод на свободната им воля и свободно договаряне.

5.Гарантиране на свободата на волята на личността от всякаква принуда.

6.Премахване на "такса мощност" и всички корупционни и непазарни нормативни "достижения" на монополите.

7.Понижаване на вътрешната цена на електроенергията и изравняването й с експортната.

8.Пресичане и обръщане на тенденцията за "обезкървяване" на пазара, вследствие изсмукването на почти всички доходи на хората от енергийните монополи и държавната данъчна и осигурителна политика.

АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Малка, ефективна, компетентна, стабилна и добре платена държавна и общинска администрация, съобразена с присъщата дейност на държавата и общините.

2.Безболезност при съкращенията на държавни и общински служители и интегрирането им в частния бизнес, чрез държавно гарантиране на безлихвени дългосрочни инвестиционни кредити до 50 000 лв., с обезпечение единствено от закупеното с тях имущество.

3.Открита публична процедура за подбор на административните кадри. Пълна обществена прозрачност на дейността им.

4.Невъзможност за произволни политически назначения и уволнения.

5.Ясно дефиниране на функциите и отговорностите на всеки един държавен служител и прилагане на технически средства за антикорупционен контрол.

6.Незабавно прилагане на информационните технологии с отворен код в механизма на функциониране на администрацията и изграждане на “електронно правителство”.

НАЦИОНАЛНИ ФИНАНСИ

1.Прилагане на Чл. 60. (1) от Конституцията. Опростена данъчна система с един единен пропорционален данък не повече от 10 % от добавената стойност. Премахване на патентния данък.

2.Политика за поддържане на макроикономическа стабилност, ниска инфлация и стимулиране на висок стопански разтеж.

3.Бюджетен дефицит, единствено за финансиране на държавни инфраструктурни проекти с гарантирана краткосрочна възвръщаемост.

4.Запазване на валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото, до включване на България в Европейския валутен съюз и преминаване към Евро.

5.Рязко намаляване на преразпределението чрез държавния бюджет.

6.Рязко намаляване на административните разходи и данъчната тежест.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1.Реалистична миролюбива външна политика изхождаща от националните интереси и съобразена с мястото мащаба и ролята на страната, членството в НАТО и перспективата за членство в ЕС.

2.Приоритет на интеграцията на България във всички икономически, политически и военни структури и механизми на Европейския съюз.

3.Засилена активност и сътрудничество в Югоизточна Европа.

4.Развитие на взаимоизгодно двустранно и многостранно сътрудничество с всички страни в света.

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА

1.Малка високотехнологична професионална армия, изградена и фунционираща, като неразделна част от отбранителната система на НАТО и на Европейския съюз.

ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

1.Приоритет на изграждането на свободна и сигурна обществена среда за живот и бизнес.

2.Ликвидиране на организираната престъпност и криминалния тероризъм.

3.Силно ограничаване на битовата престъпност.

4.Висока технологична, материална и кадрова обезпеченост на службите за сигурност.

5.Ефективна, много добре платена полиция по-голяма от армията.

6.Преизграждане на нормативната база с оглед премахване на явните криминогенни фактори и ефективна борба с престъпността.

7.Недопускане използвнането на МВР, като инструмент за прокарване на частни икономически интереси.

8.Ясно законодателно разграничаване на криминалните престъпления от гражданско-правните отношения.

9.Декриминализиране на гражданско-правните отношения.

ОБРАЗОВАНИЕ

1.Образованието на нацията – основен приоритет на държавната политика.

2.Всеобщо, качествено и безплатно образование за всички и във всички образователни степени и видове учебни заведения.

3.Достатъчно държавно финансово осигуряване на образованието.

4.Достатъчно индивидуално подпомагане на учащите (стипендии) за елиминиране на материални пречки за всеобща достъпност до качествено образование от всички степени.

5.Възможност за рязко увеличаване доходите на учителите и преподавателите, чрез система на заплащане в зависимост от обективно оценения чрез знанията на учениците им резултат от труда.

6.Свободна частна инициатива в образованието.

7.Свободна конкуренция в образованието.

8.Свободен избор на учебно заведение и звено.

9.Максимална автономност на учебните звена.

10.Единен принцип на държавно финансиране чрез учащите на учебните заведение и звена, независимо от формата на собственост.

11.Система на финансиране в зависимост от броя и успеваемостта на учащите (всеки учащ върви с предвидена сума варираща в зависимост от успеваемостта му).

12.Система за независимо обективно оценяване на знанията на учащите и резултата от преподавателския труд, като основа на механизма за заплащане на преподавателите.

13.Незабавна пълна компютъризация и връзка с Интернет във всички държавни и общински учебни заведения.

14.Поддържане, обновяване и развитие на изградената държавна и общинска материална база на образованието и чрез финансиране от съвместими търговски дейности осъществявани на техни терени и в техни помещения.

НАУКА

1.Единство между научни изследвания и учебен процес.

2.Държавно участие в наукоемки проекти и предприемачески инициативи с явна обществена полза.

3.Стимулиране на инвестициите в научни изследвания, чрез освобождаване от данъци за срок от десет години на резултата от използването на изобретение.

4.Поддържане, обновяване и развитие на изградената държавна материална база на науката, чрез финансиране на обектите от търговски дейности свързани с дейността им или съвместими странични търговски дейности на техни терени и в техни помещения.

КУЛТУРА

1.Пълна свобода на културата и ненамеса на държавата в съдържанието и.

2.Освобождаване от данъци създаването и продажбата на произведенията на изкуството и културата.

3.Освобождаване от данъци на информацията, информационните носители и технически средства, както и всички видове медии.

4.Данъчно стимулиране на меценатството, чрез признаване на разходите направени за култура в двоен размер.

5.Опазване на националното културно-историческо наследство.

6.Преодоляване на иманярството и унищожаването на историческа информация и ценности, чрез легалното допускане на частна археологическа инициатива, музеи и колекции.

7.Свободно предоставяне за безплатно ползване за културни прояви на държавната и общинска материална база на културата.

8.Поддържане, обновяване и развитие на изградената държавна и общинска материална база на културата, чрез финансиране на обектите от съвместими странични търговски дейности на техни терени или в техни помещения.

ТРУД

1.Премахване на регистрацията на трудовите договори.

2.Свободен пазар на труда.

3.Свобода на формата и условията на договарянето между работника и работодателя.

4.Свобода на синдикалното сдружаване и дейност.

ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА

1.Преминаване от задължителен данъчен към доброволен застрахователен принцип при всичи видове осигуряване.

2.Осигуряването – въпрос на личен избор и отговорност на осигурявания.

3.Доброволност на размера и свободен избор на осигурителните рискове в конурентна застрахователна среда.

ПЕНСИОННА ПОЛИТИКА

1.Застрахователен принцип в пенсионното осигуряване.

2.Изчисляване на пенсионите осигурителни вноски, така че да осигурят натрупване през оставащия потенциален трудов стаж на сума достатъчна да покрие избраният от осигуряващият се размер пенсия за десет години.

Предимството пред обикновената застраховка е, че и след тези десет години изплащането на пенсията продържава пожизнено. Натрупаните пари не се губят при смърт преди изчерпването им, а да се наследяват.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1.Свобода и възможност на всеки да си помогне сам.

2.Застрахователен принцип в социалните рискове.

3.Държавен гаранционен и кредитен фонд за инвестиционно кредитиране на стартиращия, малкия и средния бизнес, с обезпечение на кредитите единствено със закупените с тях активи.

4.Ливидиране на мизерията и безработицата, чрез Програма “Втори контур на пазара” за резервна заетост при безработица. Същността и е, че държавата създава възможност, организационни и материални  условия на безработните да произвеждат за свое потребление и размяна по между си, като се стремят да се интегрират в “първия” контур на свободния пазар.

5.Прозрачен ценови контрол над естествените монополи, непозволяващ злоупотреба с монополно положение и налагане на монополни цени  несъобразени със стандарта на доходите в страната. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1.Свободна частна инициатива и конкуренция в здравеопазването.

2.Финансиране на здравните дейности при реалното им извършване чрез пациентите – от лични средства на пациента (при липса на направена здравна застраховка (осигуровка)) или от застраховките (осигуровките) .

3.Напълно безплатно здравеопазване за застрахованите (осигурените) пациенти с персонално натрупване на сумите от застраховките  (осигуровките).

ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА

1.Свобода и гарантиране на човешите права и достойнство на децата.

2.Безусловно прилагане на конституционния принцип, че правата и отговорността за отглеждането и възпитанието на децата е право и задължение на техните родители.

3.Премахване на тоталитарните подходи в законодателството.

4.Премахване на вечерния част, ученическите униформи и физзарядката в училищата.

5.Повишени държавни грижи за бездомните деца и сираците.

6.Нито едно дете да не остане да живее по гарите.

7.Нито едно дете да не е извън училище, да не е гладно, без учебници или тетрадки.

8.Дългосрочно безлихвено държавно кредитиране на младите семейства за покупка и обзавеждане на ново жилище.

9.Преференциално осигуряване със собствено жилище на сираците.

МАЛЦИНСТВАТА

1.Пълноценна естествена интеграция на малцинствата в българското общество.

2.Повишено държавно внимание към образованието и квалификацията на ромите, към битовата им среда и култура на живот.

3.Осигуряване на редовна посещаемост на учебните занятия, чрез превръщане на детските добавки в субсидии за училищните столове и осигуряване на безплатна за учениците храна в училище.

ОКОЛНА СРЕДА

1.Опазване чистотата на околната среда и водите.

2.Данъчни облекчения на екологично чисти производства и утежнения за замърсяващи.

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1.Ускорено изграждане и модернизиране на транспортната инфраструктура, чрез ефективно използване на публичните инвестиции и средствата от предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, както и кредитиране от целеви бюджетен дефицит не по-голям от 2%.

2.Бързо обновяване и модернизиране на комуниационната инфраструктура, чрез премахнатите лицензионни, разрешителни и регистрационни режими и в тази сфера и свободна частна предприемаческа инициатива и конкуренция.

3.Свобода в строителството. Премахване на тромавите процедури при повишена отговорност за реално насъпили вредни последици от некачествено проектиране и изпълнение.

4.Балансирано развитие на регионите, чрез регионално обусловена данъчна политика.

5.Децентрализация в капиталовите разходи на общините, чрез възможността им да предлагат на населението и набират целеви средства за осъществяване на благоустройствени проети, след одобрение от местен референдум или на доброволен акционерен принцип.

ПРАВОСЪДИЕ

1.Безусловно зачитане на разделението на властите и независимостта на съдебната власт.

2.Компютъризиране и модернизиране на материалната база на съдебната система. Рязко увеличаване на прякото държавно финансиране.

3.Повишаване на капацитета и скоростта на работа на съдебната система.

4.Превръщане на съда в единствен орган за решаване на спорове.

5.Осигуряване на равни възможности и улеснения за достъп до правосъдие от всеки гражданин, в разумни срокове.

6.Премахване на пречки от материален харатер за достъп до правосъдие, чрез премахване на съдебните такси и система на застраховане за поемане на съдебните разноски и адвокатски хонорари.

e-mail: akd@abv.bg

ПРОГРАМА

 

НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ

НАЦИОНАЛНИ ФИНАНСИ

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА

ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА

КУЛТУРА

ТРУД

ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА

ПЕНСИОННА ПОЛИТИКА

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА

МАЛЦИНСТВАТА

ОКОЛНА СРЕДА

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАВОСЪДИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

горе

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Topic Logo

FOCUS

Copyright © 2004 Anticorruption Movement

НАЧАЛО

ПРОГРАМА

УСТАВ

НОВИНИ

ФОРУМ

КОНТАКТ

.